Ayrancı Belediyesi Duyurular

Duyuru Tarihi: 03 / 01 / 2020           İhale Bitiş Tarihi: 0000-00-00 Duyurular Sayfasına Geri Dön »


KARAMAN /AYRANCI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Belediyemize ait Ayrancı Merkez İstasyon Caddesi 2872 parselde kayıtlı Ötüken Yaşam Konutlarında bulunan 3 adet arsa paylı dükkân ve 1 adet meskenin Belediyemiz Encümeninin 31.12.2019 tarih ve 64 sayılı satış kararı gereğince. 21.01.2020 Salı günü saat 14’oo de Belediye toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma Usulü) ile Belediye Encümeninin huzurunda aşağıda belirtilen değerler üzerinden satılacaktır.

AÇIK ARTIRMA İHALESİ:

Mevkisi Parsel Bağımsız Bölüm Blok Bürüt Yüzölçümü Cinsi/Niteliği Muhammen Bedeli TL. Geçici Teminatı TL.

İstasyon Cad. 2872 30 B 128 M2 Arsa (444/13386 Arsa Paylı Depolu Dükkan) 416.000,00 12.480,00

İstasyon Cad. 2872 31 B 136 M2 Arsa (468/13386 Arsa Paylı Depolu Dükkan) 476.000,00 14.280,00

İstasyon Cad. 2872 32 B 125 M2 Arsa (429/13386 Arsa Paylı Dükkan 358.000,00 10.740,00

İstasyon Cad. 2872 17 B 132 M2 Arsa (163/13386 Arsa Paylı Mesken) 155.000,00 4.650,00

 

İhaleye giriş müracaatı 21.01.2020 Salı günü saat 13,30’a kadardır.

Her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar alıcıya aittir.

İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemizden temin edile bilinir.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

2886 Devlet İhale Kanunu ile diğer Kanunlardaki geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayanlar ihaleye katılabilir.

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.

 

İLAN OLUNUR. 03.01.2020

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

Belgelerin yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir. İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. İhale dokümanı Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır.

1-) Gerçek Kişilerden:

a) Başvuru Dilekçesi.

b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

c) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,

e) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,

f) İkametgâh belgesi,

g) Nüfus cüzdanı örneği,

h) Vekâletten Katılma Durumunda İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)

i) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.(İhale şartname bedeli 200,00 TL dir.)

2) Tüzel Kişilerden,

a) Başvuru Dilekçesi,

b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

c) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,

e) Vekâleten Katılma Durumunda İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)

f) İkametgâh belgesi

g) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,

h) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasında yahut benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir belgesi,

ı)İhaleye girileceğine dair yönetim kurulu kararı,

i)İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 200,00 TL dir)