Ayrancı Belediyesi Duyurular

Duyuru Tarihi: 00 / 00 / 0000           İhale Bitiş Tarihi: 0000-00-00 Duyurular Sayfasına Geri Dön »


Ayrancı Belediye Başkanlığından:

Karaman ili, Ayrancı ilçesi, Dede Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Ayrancı Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut + Dükkân İnşaatı işi, şartnamesi esasları dâhilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Karaman, İlçesi: Ayrancı, Mevkii: Köy içi, Parsel: 2872 Arsa Alanı: 4.000 m2 Toplam İnşaat Alanı: 9.225 m² , İşin adı / Kullanım şekli: Konut + Dükkân

 

1- İhale 26.02.2019 Salı günü saat 14.00’de Ayrancı Belediyesi Hizmet Binası Belediye Toplantı Salonu adresinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 2- Bu işin tahmini bedeli 2019 yılı birim fiyatları ile 11.150.000,00 TL (Onbirmilyonyüzellibin Türk Lirası) dır. 3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun; A- Kanuni ikametgâhı olması, B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri; a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, H- Ayrancı Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz ¨ 334.500,00 ( Üçyüzotuzdörtbin beşyüzTürk Lirası) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Ayrancı Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu, İ- Teknik personel taahhütnamesi J- Yapı araçları taahhütnamesi

K- Son beş yıla ait ( 2014-2019 ) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 4- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dâhil) ¨ 500,00 TL. lik makbuz karşılığı Ayrancı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Ayrancı/Karaman adresinden temin edilebilinir. 5-İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Belediyemizce tasdikli olacaktır. 6- İstenilen belgeler en geç ihale günü saat 13’00 e kadar Ayrancı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesi şarttır. İsteklilerin ise ihale günü saat 14’00 de Ayrancı Belediyesi Toplantı Salonunda hazır bulunması gerekmektedir. 7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

Yüksel BÜYÜKKARCI

Ayrancı Belediye Başkanı