Ayrancı Belediyesi Duyurular

Duyuru Tarihi: 00 / 00 / 0000           İhale Bitiş Tarihi: 0000-00-00 Duyurular Sayfasına Geri Dön »


Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 14

 

Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 361.481,00 - 3.012.502,00

Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 6.074.253,70

İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 121.485.074,00

Ortak Alım : Hayır

Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar

E-İhale : Hayır

 

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

AYRANCI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AYRANCI BELEDİYESİ YÖRESEL ÜRÜNLER TEŞHİR HİZMET BİNASI ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ

yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/570260

1-İdarenin

a) Adresi : DEDE MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:60 70500 AYRANCI/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası : 338 411 21 91 - 338 41126 91

c) Elektronik Posta Adresi : a.bel.70@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yöresel Ürünler Teşhir Hizmet Binası toplam =1214 m2 4A Grubu Anahtar Teslimi inşaat yapım işi ( İNŞAAT İMALATLARI yüzde (%)83- MEKANİK TESİSAT yüzde (%)13 - ELEKTRİK TESİSATI yüzde (%) 4) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Dede Mah. Ayrancı / KARAMAN

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dede Mah. Atatürk Cad. No:60 AYRANCI / KARAMAN

b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair Tebliğ' de yer alan B/III

GRUBU işler benzer iş olarak değerlendirilecektir. Bu ihale kapsamında; tamamlama, onarım, sondaj,

güçlendirme, montaj, işleri v.b. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul

edilmeyecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Mimarlık Diplomaları dır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ayrancı Belediyesi Fen İşleri Birim Amiri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.